Crixivan Caps 360 X 200mg

CNK: 1294495

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Crixivan Caps 360 X 200mg

CRIXIVAN 200 mg harde capsules...

€ 262,85

Gegevens

CRIXIVAN bevat een stof met de naam indinavir. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die 'proteaseremmers' worden genoemd.

Meer informatie

EAN Code 5028318025275
Breedte 75 mm.
ATC-code J05AE02
Hoogte 150 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 55 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

CRIXIVAN is, in combinatie met antiretrovirale nucleoside analogen, geïndiceerd voor de behandeling van hiv-1-geïnfecteerde volwassenen.

Gebruik

CRIXIVAN moet worden toegediend door artsen die ervaring hebben bij de behandeling van hiv-infectie. Op basis van de huidige farmacodynamische gegevens moet indinavir worden toegepast in combinatie met andere antiretrovirale middelen. Als indinavir wordt toegediend als monotherapie, wordt het virus snel resistent (zie rubriek 5.1).

Dosering

De aanbevolen dosering van CRIXIVAN is 800 mg oraal om de acht uur.

Op grond van gegevens uit gepubliceerde studies is het aannemelijk dat CRIXIVAN 400 mg in combinatie met ritonavir 100 mg, beide 2 dd oraal toegediend, een alternatief behandelingsschema kan vormen. De suggestie is gebaseerd op beperkte gepubliceerde gegevens (zie rubriek 5.2).

Bij gelijktijdige toediening met itraconazol of ketoconazol moet een dosisverlaging van indinavir naar 600 mg om de 8 uur worden overwogen (zie rubriek 4.5).

Speciale populaties

Leverfunctiestoornissen

Bij patiënten met een door cirrose veroorzaakte lichte tot matig-ernstige leverinsufficiëntie moet de dosering van indinavir worden verlaagd naar 600 mg om de acht uur. De aanbeveling is gebaseerd op beperkte farmacokinetische gegevens (zie rubriek 5.2). Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis zijn niet onderzocht; daarom kan geen doseringsadvies worden gegeven (zie rubriek 4.4).

Nierfunctiestoornissen

De veiligheid bij patiënten met een nierfunctiestoornis is niet onderzocht; minder dan 20 % indinavir wordt echter in de urine uitgescheiden als onveranderd geneesmiddel of als metabolieten (zie rubriek 4.4).

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van CRIXIVAN bij kinderen jonger dan 4 jaar zijn niet vastgesteld (zie rubrieken 5.1 en 5.2). De momenteel beschikbare gegevens bij kinderen ouder dan 4 jaar worden beschreven in rubrieken 4.8, 5.1 en 5.2.

Wijze van toediening

De harde capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt.

Omdat CRIXIVAN om de acht uur moet worden ingenomen, moet er voor de patiënt een praktisch behandelingsschema worden opgesteld. Voor een optimale resorptie moet CRIXIVAN zonder voedsel maar met water worden toegediend, één uur vóór of twee uur na een maaltijd. CRIXIVAN mag echter ook worden toegediend met een vetarme lichte maaltijd.

Bij gelijktijdige toediening met ritonavir kan CRIXIVAN met of zonder voedsel worden toegediend.

Om ervoor te zorgen dat het vochtgehalte op peil blijft, wordt aanbevolen dat volwassenen per etmaal minstens 1,5 l vocht drinken.

Samenstelling

Elke harde capsule bevat indinavirsulfaat overeenkomend met 200 mg indinavir.

Hulpstof met bekend effect: elke capsule 200 mg bevat 74,8 mg lactose.

Inhoud capsule

watervrije lactose

magnesiumstearaat

Capsulehuls

gelatine

titaandioxide (E 171)

drukinkt: indigotine (E 132)

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen). Indinavir met of zonder ritonavir moet niet gelijktijdig worden toegediend met geneesmiddelen met een nauwe therapeutische marge en die substraten zijn van CYP3A4. Remming van CYP3A4 door zowel CRIXIVAN als ritonavir kan tot verhoogde plasmaconcentraties van deze geneesmiddelen leiden, waarbij mogelijk ernstige of levensbedreigende reacties kunnen optreden). CRIXIVAN met of zonder ritonavir moet niet gelijktijdig worden toegediend met amiodaron, terfenadine, cisapride, astemizol, quetiapine, alprazolam, triazolam, oraal toegediend midazolam, pimozide, ergotaminepreparaten, simvastatine of lovastatine . Rifampicine in combinatie met CRIXIVAN met of zonder gelijktijdig gebruik van laag gedoseerd ritonavir is gecontra-indiceerd). Gelijktijdig gebruik van indinavir met kruidenpreparaten met sint-janskruid (Hypericum perforatum) is gecontra-indiceerd. Daarnaast mag indinavir met ritonavir niet worden toegediend met alfuzosine, meperidine, piroxicam, propoxyfeen, bepridil, encaïnide, flecaïnide, propafenon, kinidine, fusidinezuur, clozapine, clorazepaat, diazepam, estazolam en flurazepam. Indinavir mag niet samen met ritonavir worden gegeven aan patiënten met een gedecompenseerde leveraandoening omdat ritonavir voornamelijk door de lever wordt gemetaboliseerd en uitgescheiden . Als CRIXIVAN met ritonavir wordt gebruikt, zie dan de Samenvatting van de Productkenmerken van ritonavir voor aanvullende contra-indicaties.